ഫാക്ടറി ടൂർ

ഫാക്ടറി ചിത്രങ്ങൾ

ഫാക്ടറി (1)

ഫാക്ടറി (10)

ഫാക്ടറി (2)

ഫാക്ടറി (3)

ഫാക്ടറി (2)

ഫാക്ടറി (2)

ഫാക്ടറി (4)

ഫാക്ടറി (1)

ഫാക്ടറി (11)

ഫാക്ടറി (1)

ഫാക്ടറി (3)

എക്സിബിഷൻ ചിത്രങ്ങൾ

08-ാം-പവർ-എനർജി-കെനിയ-2019

SOLAIRE-EXPO-MAROC-2019

canton-fair-2019-sring

മിഡിൽ-ഈസ്റ്റ്-ഇലക്ട്രിസിറ്റി-2019

solar-show-Philippines-2019

canton-fair-2018

വിയറ്റ്നാം-ഇടിഇ-എനെർടെക്-എക്സ്പോ-2019